Friday, November 23, 2012

Frozen Eyes Exhibition at the Deh Gah Elementary & Secondary School

IMG_0464IMG_0474-v2Frozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes Exhibition
Frozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes ExhibitionFrozen Eyes ExhibitionIMG_0473
IMG_0470©2012 Delaney VandellDSC_5318©2012 Erin Nadli©2012 Delaney VandellFort Providence NWT photography workshop
Fort Providence NWT photography workshopFrozen Eyes Photography Workshop & ExhibitionFort Providence NWT photography workshopFort Providence NWT photography workshop©2012 Delaney Vandell©2012 Delaney Vandell

Via Flickr:
Frozen Eyes Photography frozeneyes.com Workshop & Exhibition at the Deh Gah Elementary & Secondary School in Fort Providence NWT ©2012 George Lessard mediamentor.ca